Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» อาจารย์คณะแพทย์ มข. ได้รับเชิญให้ไปเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาฮาวาร์ด    (อ่าน 1,858)

          รศ. นพ. สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ หัวหน้าคลินิคสุขภาพการเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และอาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้เป็นศาสตราจารย์พิเศษ (Visiting Professor) ของ Center for Vascular Biology Research,  Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ถึง 2 กันยายน 2558

          โดยระหว่างที่ทำหน้าที่ Visiting Professor ที่ Harvard Medical School นั้น รศ. นพ. สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง บทบาทของนรีแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยา Tamoxifen และได้ประสานเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยระหว่างสองสถาบันทั้งในระดับแพทยศาสตร์บัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจ รศ. นพ. สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ได้รับเกียรติบัตรชื่นชมยินดีจากมหาวิทยาลัย Harvard จากการทำหน้าที่ศาสตราจารย์พิเศษ ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาความร่วมมือทางด้านการศึกษาและวิจัย ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Harvard Medical School ต่อไปPoster : admin | 18 กันยายน 58 14:24:05


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515