Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» อดีตรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    (อ่าน 1,252)

 

       นพ.ธีระเกียรติ   เจริญเศรษฐศิลป์   อดีตรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมี   พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   

       ทั้งนี้นางดวงสมร  ชาญกว้าง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์  คณะแพทยศาสตร์  เปิดเผยว่า  นพ.ธีระเกียรติ   เจริญเศรษฐศิลป์  ในปี พ.ศ. 2539 - 5 ตุลาคม 2540 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โดยมี รศ.กมลทิพย์  บราวน์  เป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมมี  ศ.นพ.สมพร  โพธินาม  เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์   ต่อมา  6 ตุลาคม 2540- 30 มีนาคม  2542  นพ.ธีระเกียรติ   ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  โดยมี รศ.กมลทิพย์  บราวน์  เป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมมี ศ.นพ.พลศักดิ์  จีระวิพูลวรรณ  ดำรงตำแหน่งคณบดี   26 พฤษภาคม 2542 - 5  ตุลาคม 2544  นพ.ธีระเกียรติ  ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์    โดยมี รศ.สุพัชญ์  สีนะวัฒน์  และ รศ.รัตนวดี ณ นคร  เป็นผู้ช่วย  โดยมี ศ.นพ.พลศักดิ์  จีระวิพูลวรรณ  ดำรงตำแหน่งคณบดี และ  6 ตุลาคม 2544 - 9 ธันวาคม 2545  ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  โดยมี รศ.นพ.สุชาติ  อารีมิตร  ดำรงตำแหน่งคณบดี    หลังจากนั้นประเทศอังกฤษได้เชิญท่านไปเป็นจิตแพทย์เด็กอาวุโส ที่เมืองโคลเชสเตอร์ และไปเป็นอาจารย์ ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน

 

ประวัติการศึกษา

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สถาบันจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน แผนกจิตเวชศาสตร์และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ประวัติการทำงาน

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม  2558)
- ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
- คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (Super board)
- ด้านการแพทย์ เป็นคนไทยที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร (Royal College of Psychiatrists) ขณะนี้ดำรงตำแหน่งเป็นจิตแพทย์เด็กอาวุโสที่เมือง Colchester
- อาจารย์กิตติมศักดิ์อาวุโส UCL และ Royal Free Medical School มหาวิทยาลัยลอนดอน
- อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม) พ.ศ.2535
- รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้านการศึกษา

- ผู้อำนวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ
- ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนตัวอย่างในการพัฒนาจริยธรรมและศีลธรรม
- การศึกษาอิทธิผลของโรงเรียนต่อพัฒนาการเด็ก
- ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา
- ทำงานด้านการศึกษาร่วมกับองค์กรอื่นๆ เช่น สสค., Cambridge English Language Assessment เป็นต้น

ด้านอื่นๆ

- เขียนหนังสือเรื่อง “ความฉลาดทางด้านจริยธรรมและศีลธรรม (MQ)”Poster : admin | 18 กันยายน 58 14:21:25


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515