Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» รักษ์ตา รักษ์ไต ป้องกันโรคไต ตระหนักภัยโรคต้อหิน    (อ่าน 1,140)

 

 

     เมื่อเวลา 09.00 น. ( 9 มีนาคม 2561 )  ณ  บริเวณชั้น 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์   โรงพยาบาลศรีนครินทร์ นายสุชัย  บุตรสาระ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานรักษ์ตา รักษ์ไต ประจำปี 2561 พร้อมมี รศ.พญ.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย ตัวแทนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคไต หัวหน้าโครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และ รศ.นพ.สมเกียรติ  อัศวภูรีกรณ์ ประธานจัดงานสัปดาห์ต้อหินโลก  เป็นผู้กล่าวรายงาน

    การจัดงานครั้งนี้ รศ.นพ.อภิชาติ จีระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เปิดเผยว่า การจัดงานวันนี้ เป็นความร่วมมือของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคไต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ร่วมกับ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CKDNET) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ ได้เห็นความสำคัญของการรณรงค์และเผยแพร่แพร่ความรู้ให้ประชาชนทั่วไป โดยครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ ให้ทราบเกี่ยวกับไตและโรคไต การดูแลไตของตนเองโดยเฉพาะการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพไต ตลอดจนทราบวิธีป้องกันตนจากโรคไต และทราบถึงความสำคัญของการตรวจตาในเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้เรื่องโรคต้อหิน และมุ่งหวังที่จะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนผู้ป่วย ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ  เสวนาเรื่องการดูแลและป้องกันโรคไต เสวนาเรื่องต้อหินภัยเงียบใกล้ตัว บริการตรวจวัดความดันตา ตรวจประสาทตา   ตรวจหาภาวะไตเสื่อมในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง  ฯลฯ  ซึ่งงานครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  

    นายสุชัย  บุตรสาระ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลซึ่งเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้บริการทางด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง นับเป็นโอกาสอันดีที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคไต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น เป็นคณะนำจัดงาน ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพไตแก่ประชาชน และเป็นโอกาสอันดีที่ได้จัด 2 งานรวมกันทั้งโรคตา และโรคไต ในส่วนของโรคไตนั้นเป็นกิจกรรมที่เน้นการให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคไตครอบคลุมทุกกลุ่มวัย กระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการดูแลรักษาสุขภาพไต และได้เล็งเห็นความสำคัญที่ควรจะประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ในชุมชนให้กว้างขวางและครอบคลุมกลุ่มประชาชนมากขึ้น ในส่วนของโรคตานั้น จะเป็นเน้นสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องภัยเงียบจากโรคต้อหินและการตรวจคัดกรองเพื่อให้พบต้อหินแต่เนิ่น ๆ ซึ่งทราบมาว่ากว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่เป็นต้อหิน จะไม่รู้ตัวจนกว่าจะได้มาตรวจกับจักษุแพทย์ ดังนั้นการจัดงานครั้งนี้จึงถือเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนอย่างยิ่ง

    ทั้งนี้ รศ.พญ.ศิริรัตน์  อนุตระกูลชัย ตัวแทนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคไต ได้กล่าวว่า  ปัญหาโรคไตเรื้อรัง รวมถึงโรคไตวายระยะสุดท้ายเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากและรัฐต้องสูญเสียทรัพยากรจำนวนมากในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้   และจากข้อมูลในปัจจุบันก็ชี้ชัดว่ามีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจำนวนมากขึ้น  ซึ่งการรักษาและให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยในระยะแรกๆของโรคจะสามารถชะลอการเสื่อมของไตได้ดีกว่าเมื่อโรคไตรุนแรงมากขึ้น แต่ปัญหาของการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้คือ ผู้ป่วยไม่ทราบว่าเริ่มมีโรคไตระยะแรกๆเกิดขึ้นและไม่ทราบวิธีการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม ทำให้โรคไตรุนแรงมากขึ้นจนเข้าสู่ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

 

      Poster : admin | 9 มีนาคม 61 07:47:29


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515