Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดโครงการ "ซึมเศร้าก้าวผ่านได้"    (อ่าน 1,230)

วันที่ 25 มกราคม 2561 งานบริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการ "ซึมเศร้าก้าวผ่านได้" บริเวณห้องผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี คุณรุ่งทิวา ชอบชื่น รองหัวหน้างานบริการพยาบาลฝ่ายคลินิกบริการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชน ผู้รับบริการโรงพยาบาล และผู้สนใจ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าและปัญหาสุขภาพจิต ทั้งแก่ผู้ป่วยและครอบครัว เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิตเท่าที่ควร  โดยข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยข้อมูลในสัปดาห์สุขภาพจิต ปี 2560 (1-7 พฤศิจกายน 2560) นี้ว่า มีคนไทยถึง 1.5 ล้านคน ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นสถิติที่สูงขึ้นสี่แสนรายจากสถิติปี 2557 หรือร้อยละ 36 ในรอบสามปี ปัญหาโรคซึมเศร้า จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สมควรให้ความรู้แก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

โดยภายในงานมีกิจกรรมบริการตรวจเชคสุขภาพจิตและรับฟังปัญหาสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต สุขภาพกาย อาทิ กิจกรรมเต้นแอโรบิค เสริมสร้างสุขภาพกายดี สุภาพใจดี กิจกรรมดนตรีบำบัด การนวดผ่อนคลาย และเวทีเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับอาการของโรคซึมเศร้า การรู้เท่าทันและวิธีดูแลสุขภาพจิต โดยรศ.นพ.สุรพล วีระศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ให้เกียรติร่วมเสวนาตอบคำถาม ให้ความรู้ เกี่ยวกับอาการและการจัดการอารมณ์ซึมเศร้า โดยมีคุณชำนาญ เขื่อนแก้ว และคุณนิตยา จรัสแสง พยาบาลชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ดำเนินรายการ 

 Poster : admin | 26 มกราคม 61 08:56:11

» ปฏิทินกิจกรรม© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515