Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» COM MED 35 ฝึกฝน ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้สถานการณ์จริง นอกห้องปฏิบัติการณ์    (อ่าน 175)

     

      เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ออกเยี่ยมค่ายการฝึกภาคสนามร่วม ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560  ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์   คณะสาธารณสุขศาสตร์   คณะทันตแพทยศาสตร์   คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์  และคณะเกษตรศาสตร์  พร้อมยังมีนักศึกษาจากคณะพยาบาล  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ซึ่งฝึกระหว่างวันที่  21-28 ธันวาคม 2560

 

 

      โดยการร่วมออกค่ายครั้งนี้ได้ลงพื้นที่  อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ประกอบด้วย 4 เขตประกอบด้วย เขต 1 บ้านหนองคูห้อง เขต 2 บ้านโพธ์ และ บ้านหนองเตาปูน ประจักษ์ฯ เขต 3 บ้านโคกหนองขาม และ บ้านหนองดู่ และเขต 4 บ้านโคกสูง และ บ้านโนนสูง ซึ่งในแต่ละเขตจะมีนักศึกษาร่วมลงภาคสนามโดยจะคละกัน และอยู่ร่วมกันในบ้านที่ทางชุมชนได้เตรียมไว้รับรอง โดยในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละเขต จะมีการร่วมทำงานกับชุมชน อาทิ ดำเนินการสืบค้นข้อมูลสร้างและจัดเตรียมเครื่องมือในการเก็บข้อมูลดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชนและข้อมูลด้านอื่นๆ วิเคราะห์ปัญหารวมทั้งร่วมกับชุมชนเสนอแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน กำหนดและเขียนแผนปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนตามสถานการณ์ได้อย่างสอดคล้องกับปัญหาและระยะเวลาที่อยู่ในชุมชนนั้น เป็นต้น

     การจัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามร่วมฯสำหรับนักศึกษา เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับนโยบายและเป็นทิศทางในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองต่อการแก้ปัญหาของประชาชนในภูมิภาคได้อย่างเหมาะสมเป็นการฝึกนักศึกษาที่จะได้ทำงานร่วมกันอันจะส่งผลทำให้คุณภาพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปมีคุณภาพ มีวิสัยทัศน์ ในการที่จะช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะในชนบทที่ห่างไกลและด้อยโอกาส และสามารถทางานร่วมกับวิชาชีพอื่นได้อย่างเหมาะสม

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีการฝึกภาคสนามร่วมฯ ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพในชุมชนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2526 โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรสาขาต่างๆและทางานร่วมกับประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังเป็นการให้นักศึกษาได้เรียนรู้และให้มีประสบการณ์ในการศึกษาปัญหาของชุมชนตามความเป็นจริง ตลอดจนสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้นำชุมชนได้ โดยได้ดาเนินการจัดให้มีการฝึกภาคสนามร่วมฯทุกปีจนถึงในปีการศึกษาปัจจุบัน ซึ่งโครงการฯ นี้ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการฝึกภาคสนามร่วมฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อเนื่องมาเป็นลำดับ การจัดการเตรียมการและการดำเนินการตามกระบวนการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการโดยเฉพาะในพื้นที่ฝึกภาคสนามจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทั้งภาคประชาชนและภาครัฐในอันที่จะทำให้การดำเนินการฝึกภาคสนามร่วมฯ

 Poster : admin | 28 ธันวาคม 60 03:50:09


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515