คู่มือและแนวทางปฏิบัติ

คู่มือ
 • คู่มือและระเบียบปฏิบัติ
  การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2550 - 2552

 • นโยบายด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและติดต่อ
     ในโรงพยาบาล

 • แนวทางดูแลบุคลากรได้รับบาดเจ็บจากของมีคมสำหรับแพทย์

 • แนวทางการปฏิบัติบุคลากรได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติงาน

 • แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรเกี่ยวกับโรคเอดส์

 • แบบรายงานการป่วยด้วยโรคติดต่อของบุคลากร

 • การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อและทำลายเชื้อ

 • การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

 • การป้องกันการแพร่เชื้อวัณโรค

 • การป้องกันการติดเชื้อที่เป็นปัญหาในบุคลากร

 • การป้องกันการติดเชื้อแผลผ่าตัด

 • การป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

 • การป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจ

 • การป้องกันการติดเชื้อทางเดินอาหาร

 • การป้องกันการติดเชื้อจากการให้สารน้ำ

 • การล้างมือ
 • เครื่องป้องกันร่างกาย
 • การปฏิบัติและการใช้เครื่องป้องกันระบบทางเดินหายใจสำหรับ
     ผู้ตรวจรักษาผู้ป่วยและผู้ดูแลสัมผัสใกล้ชิด
 • แนวทางปฏิบัติ