07 พฤศจิกายน

มหกรรมสุขภาพโรคพากินร์กินสัน : รู้เท่าทัน สั้นต้องสู้

08.30-12.00 น.